Dozor nad liekmi

Pomoc pri sebaobslužnej činnosti

Individuálna ošetrovateľská starostlivosť

Postará sa o vás náš kvalifikovaný personál

Zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti je vykonávané prostredníctvom kvalifikovaného personálu.

Prijímateľom zostáva zachovaná slobodná voľba lekára.

Komplexnú 24-hodinovú opatrovateľskú starostlivosť vykonáva odborne vzdelaný pomocný i ďalší personál zariadenia, ktorý vykonáva najmä tieto činnosti:

– dozor nad liekmi a ich podávanie podľa ordinácie lekára, podávanie injekcií, infúzií podľa ordinácie lekára, sesterské ošetrovateľské úkony (preväzy, starostlivosť a katéter, o stómie, kanily, sondy, a pod.), sledovanie fyziologických hodnôt, hodnôt cukru v krvi, objednanie k odborným lekárom, zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného materiálu z lekárne a pod.

– pomoc pri sebaobslužnej činnosti, pri udržiavaní hygienických návykov, pri kúpeli, obliekaní (pri pravidelných kontrolách, pri akútnych stavoch, prehliadkach a pod.), pri udržaní mobility a motoriky prijímateľov, podávanie stravy, kŕmenie

Cieľom je:

– poskytovať individuálnu opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby

– udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov sociálnych služieb, zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojný život

– uplatňovať v starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby získané vedomosti a poznatky, v zhode s etickými princípmi a právami

§ 21
Sociálna rehabilitácia

(1) Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

(2) Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia podľa odseku 1 je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma a sociálna komunikácia.